Den Schweiz-baserade International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) eller Internationella naturvårdsunionen, som den också kallas, är en sammanslutning som bland annat värnar om jordens djurliv. Det är detta organ som bland annat befattar sig med att rödlista de fiskarter som är särskilt hotade och som därmed ser till att dessa inte fiskas i någon nämnvärd utsträckning.

Tonfisk i Sverige
I Sverige finns ett stort antal fiskar som är rödlistade – eller fredade – och som därmed inte får fiskas inom sportfisket. En av dessa fiskarter är den blåfenade tonfisken vars antal har reducerats kraftigt på endast några decennier och som därmed har behövt lite extra fokus. Generellt sett lever denna tonfisk i de djupa haven såsom Atlanten och Stilla havet, där de gärna går ned till djup som 500 meter eller därikring. För Sveriges del har den blåfenade tonfisken besökt Västkusten allt som oftast men den har även setts i Östersjöns sydliga delar. Det förhåller sig dock som så att från att ha varit ganska populär runt Västkusten under 1950-talets somrar så har antalet sjunkit kraftigt, åtminstone sedan 1970-talet och framåt.

Under de senaste åren har läget för den blåfenade tonfisken återigen börjat se hoppfullt ut och antalet tonfiskar tycks ha ökat i de svenska vattnen. Det tros finnas ett par orsaker till denna positiva förändring, där den ena är att mer sill/strömming liksom makrill har vandrat till de svenska haven och eftersom tonfisk livnär sig på dessa så har de följt efter stimmen. En annan orsak till förbättringen tros vara att rödlistningen faktiskt har haft effekt och då inte minst i hav såsom Medelhavet, där fiske av tonfisk tidigare har varit stort.